Community First Aid Trainer

Community First Aid Trainer

St John Ambulance Cymru
Full Time
Wales
Posted 2 days ago
Job description
Community First Aid Trainer - North WalesAccountable to: Schools & Community ManagerHours: 35 hours per week, working 5 out of 7 daysJob details:To help us achieve our mission to save lives and enhance the health and well-being in the communities of Wales, we are offering this exciting opportunity to join our community training team as a First Aid Trainer.This position will be key in ensuring all community-based people and our future generations are equipped with the necessary skills required to save a person’s life. Not only that, but your role will be fundamental in ensuring that First Aid Skills are taught in every school in Wales.You will have the opportunity to communicate directly with local communities, spotting opportunities to deliver training to a diverse mixture of groups and ages, both face-to-face and digitally.Working within the Community Operations department, you will be joining a wider, ambitious team who are on a trajectory of significant growth and modernisation to ensure everyone in Wales have essential First Aid Skills. You will be able to work flexibly, make a real difference in your community and have access to competitive benefits. In addition to this, you will be provided with additional training and on-going development opportunities and support.Key duties and responsibilities:To demonstrate excellent communication and teaching skills through both face-to-face and digital training sessions; deliver and assess training courses and services in accordance with St John Ambulance Cymru’s procedures and processes. This is to include remote delivery of courses.To ensure that all internal and external regulatory body training standards and performance criteria are met and complied with, for example Resus Council, First Aid Manual, Sanitisation policy and Safeguarding policy.To identify new market opportunities with potential for St John Ambulance Cymru’s services and to refer those prospects back to the Community Operations team with a view to converting those opportunities to clients.To work as an integral member of the team to promote ongoing growth; specifically developing and delivering new courses and teaching platforms; monitoring and updating courses where appropriate in line with best practice; utilising various teaching/training mechanisms and resources including group work scenarios, PowerPoint presentations and digital resources.To ensure that all equipment is maintained, sanitised and audited in accordance with organisational policy.To expand and develop personal training skills so as to enable development/teaching and training of all current and possible future courses and mediums, including a range of First Aid courses and Health & Safety courses.To be inherently self-motivated and able to work without supervision; this includes an ability to work at short notice at any given client locations.To be available for all sessions and demonstrations during our campaigns and events.To be available to attend regular training and team meeting sessions as and when required.To promote and administer the fundraising and sale of supplies products purchased on courses.To ensure that all paperwork including course registers are maintained in accordance with the confidentiality policy and submitted to NHQ within specified timelines.To participate in internal verification to ensure quality and consistency on courses through peer-to-peer reviews and IQA assessments.To assist to one’s best ability in any other duties as required by St John Ambulance Cymru.To use own vehicle to travel to venues to deliver sessions (mileage will be reimbursed at the SJAC agreed rate).Hyfforddwr Cymorth Cyntaf CymunedolYn atebol i: Rheolwr Ysgolion a ChymunedOriau: 35 awr yr wythnos, gwelthio 5 diwrnod allan o 7.Manylion swydd:Er mwyn ein helpu i gyflawni ein cenhadaeth i achub bywydau a gwella iechyd a lles yng nghymunedau Cymru, rydym yn cynnig y cyfle cyffrous hwn i ymuno â'n tîm hyfforddi cymunedol fel Hyfforddwr Cymorth Cyntaf.Bydd y rôl hon yn allweddol i sicrhau bod pob person cymunedol a chenedlaethau’r dyfodol yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i achub bywyd person. Nid yn unig hynny, ond bydd eich rôl yn sylfaenol i sicrhau bod Sgiliau Cymorth Cyntaf yn cael eu haddysgu ym mhob ysgol yng Nghymru.Byddwch yn cael y cyfle i gyfathrebu’n uniongyrchol â chymunedau lleol, gan sylwi ar gyfleoedd i gyflwyno hyfforddiant i gymysgedd amrywiol o grwpiau ac oedrannau, wyneb yn wyneb ac yn ddigidol.Gan weithio o fewn yr adran Gweithrediadau Cymunedol, byddwch yn ymuno â thîm ehangach, uchelgeisiol sydd ar drywydd twf sylweddol a moderneiddio i sicrhau bod gan bawb yng Nghymru Sgiliau Cymorth Cyntaf hanfodol. Byddwch yn gallu gweithio'n hyblyg, gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eich cymuned a chael mynediad at fuddion cystadleuol. Yn ogystal â hyn, byddwch yn cael hyfforddiant ychwanegol a chyfleoedd a chymorth datblygu parhaus.Prif dyletswyddau a chyfrifoldebau:Arddangos sgiliau cyfathrebu ac addysgu rhagorol trwy sesiynau hyfforddi wyneb yn wyneb a digidol; darparu ac asesu cyrsiau a gwasanaethau hyfforddi yn unol â gweithdrefnau a phrosesau St John Ambulance Cymru (SJAC). Mae hyn i gynnwys darparu cyrsiau o bell.Sicrhau bod holl safonau hyfforddi a meini prawf perfformiad cyrff rheoleiddio mewnol ac allanol yn cael eu bodloni a’u bod yn cydymffurfio â nhw, er enghraifft Cyngor Resus, Llawlyfr Cymorth Cyntaf, polisi Glanweithdra a pholisi Diogelu.Nodi cyfleoedd marchnad newydd sydd â photensial ar gyfer gwasanaethau SJAC a chyfeirio’r rhagolygon hynny yn ôl at y tîm Gweithrediadau Cymunedol gyda’r bwriad o drosi’r cyfleoedd hynny i gleientiaid.Gweithio fel aelod annatod o'r tîm i hybu twf parhaus; datblygu a chyflwyno cyrsiau a llwyfannau addysgu newydd yn benodol; monitro a diweddaru cyrsiau lle bo'n briodol yn unol ag arfer gorau; defnyddio amrywiol fecanweithiau addysgu/hyfforddi ac adnoddau gan gynnwys senarios gwaith grŵp, cyflwyniadau PowerPoint ac adnoddau digidol.Sicrhau bod yr holl offer yn cael ei gynnal, ei lanhau a'i archwilio yn unol â pholisi sefydliadol.Ehangu a datblygu sgiliau hyfforddi personol er mwyn galluogi datblygu/addysgu a hyfforddi holl gyrsiau a chyfryngau presennol a phosibl yn y dyfodol, gan gynnwys ystod o gyrsiau Cymorth Cyntaf a chyrsiau Iechyd a Diogelwch.Bod yn hunan-gymhellol ac yn gallu gweithio heb oruchwyliaeth; Mae hyn yn cynnwys y gallu i weithio ar rhybudd fyr mewn unrhyw leoliad penodol i gleientiaid.I fod ar gael ar gyfer pob sesiwn ac arddangosiad yn ystod ein hymgyrchoedd a digwyddiadau.I fod ar gael i fynychu sesiynau hyfforddi a chyfarfodydd tîm rheolaidd yn ôl yr angen.Hyrwyddo a gweinyddu codi arian a gwerthu nwyddau cyflenwadau a brynwyd ar gyrsiau.Sicrhau bod yr holl waith papur gan gynnwys cofrestri cyrsiau yn cael ei gadw yn unol â’r polisi cyfrinachedd a’i gyflwyno i BC o fewn terfynau amser penodedig.Cymryd rhan mewn dilysu mewnol i sicrhau ansawdd a chysondeb ar gyrsiau trwy adolygiadau cymheiriaid ac asesiadau IQA.Cynorthwyo hyd eich gallu gorau mewn unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy’n ofynnol gan SJAC.Defnyddio eich cerbyd eich hun i deithio i leoliadau i gyflwyno sesiynau (bydd y milltiroedd yn cael eu had-dalu ar y gyfradd y cytunwyd arni gan SJAC).Job Types: Full-time, PermanentSalary: £21,210.00-£25,833.00 per yearSchedule:Monday to FridayWork Location: In personApplication deadline: 20/08/2023

Jobs Advertisement