Solutions Architect |Pensaer Datrysiadau

Solutions Architect |Pensaer Datrysiadau

Transport for Wales
Full Time
Pontypridd, Wales
Posted 70 days ago
Job description
Solution ArchitectLocation: Pontypridd (hybrid working, 1 – 2 days per week in the office)Equal OpportunitiesAt Transport for Wales (TfW) we value diversity. It makes us stronger, helps us understand our customers better, make better decisions and be more innovative. Everyone’s different and has their own perspective so we’re building a diverse team that mirrors the communities we serve. Through this we’re determined to be one of Wales' leading inclusive employers. We’re creating an inclusive transport network that everyone in Wales can be proud of.IntroductionAn exciting opportunity to join Transport for Wales (TfW) as a Solution Architect who will define the solution architecture that supports TfW’s cross-platform digital estate, and ongoing evolution towards a world class multi-modal transport provider. The Solution Architect will ensure that we have the right suite of tools, connected through modern integration standards to engage, and communicate effectively with our key audiences.Role responsibilitiesYou’ll work within the IT Architecture team to deliver the architecture design of TfW’s new and existing technology platforms by defining solutions and creating design patterns to ensure consistent delivery across web, mobile, and physical systems at bus/rail stations and onboard transportation vehicles.You’ll assess and review existing solutions against TfW’s defined principles and design patterns to ensure that TfW’s existing solutions are fit for purpose and have the capabilities we need to fulfil our strategic goals.You’ll produce technical integration designs and accompanying architectural models using the appropriate business tooling to ensure adherence to the core IT strategy and design principles.Who we’re looking forWe are looking for someone with significant commercial experience in designing high performing and scalable digital architecture designs and patterns.EssentialDemonstratable experience with digital transformation projects; involving modernising legacy systems and delivering complex, nuanced API integrations.Good understanding of security principles and policies and ensuring these are applied to the design of solutions.Experience of working across multiple concurrent projects, to identify and deliver operational efficiencies, and the ability to prioritise improvements based on business benefit.Understanding of architecture modelling tools and frameworks e.g., TOGAF, UML.Effective working with 3rd party suppliers to guide and govern solutions that will be delivered by external teams.Benefits:Salary sacrifice pension scheme28 days holiday (excluding bank holidays)Free travel across the TfW Rail network4x death in serviceEmployee Assistance ProgrammeFlexible benefits (Including Electric Car Lease Scheme and Cycle to Work Schemes)Who we areTransport for Wales (TfW) is the not-for-profit company driving forward the Welsh Government’s vision of a high-quality, safe, integrated, affordable and accessible transport network in Wales. Our mission is to ‘Keep Wales Moving’ by providing customer-focused service, expert advice and infrastructure investment.Welsh Language SkillsThe ability to speak Welsh would be a plus but is not essential for this role.* Please note, we reserve the right to close this vacancy early if we receive sufficient applications.Pensaer DatrysiadauLleoliad: Pontypridd (gweithio hybrid, 1-2 ddiwrnod yr wythnos yn y swyddfa)Cyfle CyfartalMae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Mae’n ein gwneud yn gryfach, yn ein helpu i ddeall ein cwsmeriaid yn well, i wneud penderfyniadau gwell ac i fod yn fwy arloesol. Mae pawb yn wahanol ac mae gan bawb eu safbwynt eu hunain felly rydyn ni’n creu tîm amrywiol sy’n adlewyrchu’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu. Drwy wneud hyn, rydyn ni’n benderfynol o fod yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol Cymru. Rydyn ni’n creu rhwydwaith trafnidiaeth gynhwysol y gall pawb yng Nghymru fod yn falch ohono.CyflwyniadCyfle cyffrous i ymuno â Trafnidiaeth Cymru (TrC) fel Pensaer Datrysiadau a fydd yn diffinio’r bensaernïaeth ddatrysiadau sy’n cefnogi ystad ddigidol aml-lwyfan TrC, ac esblygiad parhaus tuag at ddarparwr trafnidiaeth aml-ddull o’r radd flaenaf. Bydd y Pensaer Datrysiadau yn sicrhau bod gennym y gyfres gywir o offer, wedi’u cysylltu drwy safonau integreiddio modern i ymgysylltu a chyfathrebu’n effeithiol â’n cynulleidfaoedd allweddol.Cyfrifoldebau’r swyddByddwch yn gweithio o fewn y tîm Pensaernïaeth TG i gyflawni dyluniad pensaernïaeth llwyfannau technoleg presennol a newydd TrC drwy ddiffinio datrysiadau a chreu patrymau dylunio i sicrhau darpariaeth gyson ar draws y we, systemau symudol a ffisegol mewn gorsafoedd bysiau/trenau a cherbydau cludo ar y trên.Byddwch yn asesu ac yn adolygu atebion presennol yn erbyn egwyddorion a phatrymau dylunio diffiniedig TrC i sicrhau bod atebion presennol TrC yn addas i’r diben ac yn meddu ar y galluoedd sydd eu hangen arnom i gyflawni ein nodau strategol.Byddwch yn cynhyrchu dyluniadau integreiddio technegol a modelau pensaernïol cysylltiedig gan ddefnyddio’r offer busnes priodol i sicrhau y glynir wrth y strategaeth TG graidd a’r egwyddorion dylunio.Am bwy rydyn ni’n chwilioRydyn ni’n chwilio am rywun sydd â phrofiad masnachol sylweddol mewn dylunio dyluniadau a phatrymau pensaerniaeth ddigidol graddadwy sy’n perfformio’n dda.HanfodolProfiad amlwg o brosiectau trawsnewid digidol; gan gynnwys moderneiddio hen systemau a darparu integreiddiadau API cymhleth a hyblyg.Dealltwriaeth dda o egwyddorion a pholisïau diogelwch a sicrhau bod y rhain yn cael eu defnyddio wrth ddylunio datrysiadau.Profiad o weithio ar draws nifer o brosiectau ar yr un pryd, i ganfod ac i gyflawni arbedion effeithlonrwydd gweithredol, a'r gallu i flaenoriaethu gwelliannau yn seiliedig ar y budd i'r busnes.Dealltwriaeth o fframweithiau ac offer modelu pensaernïaeth ee TOGAF, UML.Gweithio’n effeithiol gyda chyflenwyr trydydd parti i lywio a llywodraethu datrysiadau a fydd yn cael eu darparu gan dimau allanol.Buddion:Cynllun pensiwn aberthu cyflog28 diwrnod o wyliau (heb gynnwys gwyliau banc)Teithio am ddim ar draws rhwydwaith Rheilffyrdd TrC4x cyflog os byddwch chi’n marw yn y swyddRhaglen Cymorth i WeithwyrBuddion hyblyg (gan gynnwys Cynllun Prydlesu Car Trydan a Chynlluniau Beicio i’r Gwaith)Pwy ydyn niCwmni nid-er-elw yw Trafnidiaeth Cymru (TrC) sy’n mynd ati i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon uchel yng Nghymru. Ein nod yw ‘Cadw Cymru i Symud’ drwy ddarparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid, rhoi cyngor arbenigol a buddsoddi mewn seilwaith.Sgiliau Iaith GymraegByddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol ar gyfer y swydd hon.* Cofiwch ein bod yn cadw’r hawl i gau’r swydd wag hon yn gynnar os daw digon o geisiadau i law.Job Types: Full-time, PermanentSalary: £50,400.00-£63,000.00 per yearBenefits:Company pensionCycle to work schemeEmployee discountFree or subsidised travelHealth & wellbeing programmeSick payStore discountSchedule:8 hour shiftMonday to FridayNo weekendsWork Location: Hybrid remote in PontypriddReference ID: REC00688

Jobs Advertisement