Welsh Language Standards Manager ...

Welsh Language Standards Manager ...

General Medical Council
Full Time
Cardiff, Wales
Posted 8 days ago
Job description
Directorate Strategic Communication and Engagement Location Cardiff Level 3 Salary £38,911 - £45,271 Contract Fixed Term Closing date Monday 14th August 2023, late applications will not be accepted Assessment date Interviews and assessments will take place 21st and 22nd August 2023 Job reference GMC4133 Be a part of the General Medical Council’s commitment to the new Welsh Language Standards for healthcare regulators. We’re looking for a fluent Welsh language speaker to join us as our Welsh Language Standards Manager on a 12 month fixed term contract. The new Welsh Language Standards (No.8) Regulations (the standards)for healthcare regulators form part of the Welsh Government’s commitment to increase the use of the Welsh language and give rights to people to use the language when going about their everyday lives. The Standards will replace our current Welsh Language Scheme, and cover many aspects of our work with the public, stakeholders and registrants in Wales. Embracing the standards provides an opportunity for the GMC to demonstrate our commitment to working competently across all four nations, and to strengthen our strategic relationships and reputation in Wales. This is a unique opportunity to be at the forefront of a key organisational priority, which will enhance the way we interact with our audiences in Wales. Our Welsh Language Standards project team is responsible for helping the organisation reach compliance with the standards within a tight timeframe. The WLS manager will play a leading role in transitioning the project and its deliverables into business as usual, liaising with senior management to navigate and address any issues, and provide support and guidance for colleagues so we can be confident of our continued compliance with the standards beyond project closure. If you are interested in applying for this role, please submit a CV and a cover letter (max 2 pages) which demonstrates your reason for applying and a summary of how you can meet the key skills listed in the job description. This is a hybrid role between home working and office working, you’ll work 1 day a week in the office, or more if you prefer. We may ask you to attend the office on additional days where necessary, for example team meetings. The GMC is happy to support a range of flexible working options. Flexible working requests will be considered in line with the policy. In return, you’ll benefit from being part of an organisation that is genuinely committed to its people. Within our friendly environment, you will have access to a range of learning and development opportunities designed to support your ongoing progression. We offer an attractive salary and benefits package including 15% employer contribution pension, 30 days annual leave and more. To find out more please click here https://jobs.gmc-uk.org/why-join-us.html The GMC values diversity and has made a public commitment to processes and procedures that are fair, objective, transparent and free from discrimination. Byddwch yn rhan o ymrwymiad y Cyngor Meddygol Cyffredinol i Safonau’r Gymraeg newydd ar gyfer rheoleiddwyr gofal iechyd. Rydym yn chwilio am siaradwr Cymraeg rhugl i ymuno â ni fel Rheolwr Safonau’r Gymraeg ar gytundeb cyfnod penodol o 12 mis. Mae Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 8) newydd (y safonau) ar gyfer rheoleiddwyr gofal iechyd yn rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg a rhoi hawliau i bobl i ddefnyddio’r iaith wrth fyw eu bywydau bob dydd. Bydd y Safonau’n disodli ein Cynllun Iaith Gymraeg presennol, ac yn cwmpasu sawl agwedd ar ein gwaith gyda’r cyhoedd, rhanddeiliaid a chofrestryddion yng Nghymru. Mae cofleidio'r safonau yn rhoi cyfle i'r CMC ddangos ein hymrwymiad i weithio'n gymwys ar draws y pedair gwlad, ac i gryfhau ein perthnasoedd strategol a'n henw da yng Nghymru. Mae hwn yn gyfle unigryw i fod ar flaen y gad mewn blaenoriaeth sefydliadol allweddol, a fydd yn gwella’r ffordd rydym yn rhyngweithio â’n cynulleidfaoedd yng Nghymru. Mae ein tîm prosiect Safonau’r Gymraeg yn gyfrifol am helpu’r sefydliad i gydymffurfio â’r safonau o fewn amserlen dynn. Bydd rheolwr Safonau’r Gymraeg yn chwarae rhan flaenllaw wrth drosglwyddo’r prosiect a’r hyn y gellir ei gyflawni i fusnes fel arfer, gan gysylltu ag uwch reolwyr i lywio a mynd i’r afael ag unrhyw faterion, a darparu cymorth ac arweiniad i gydweithwyr fel y gallwn fod yn hyderus ein bod yn parhau i gydymffurfio â'r safonau y tu hwnt i derfynu'r prosiect. Os bydd diddordeb gennych i wneud cais am y rôl hon, gofynnir i chi gyflwyno CV a llythyr eglurhaol (uchafswm o 2 dudalen) sy'n dangos eich rheswm am wneud cais a chrynodeb o sut y gallwch fodloni'r sgiliau allweddol a restrir yn y disgrifiad swydd. Mae hon yn rôl hybrid rhwng gweithio o gartref a gweithio mewn swyddfa, byddwch yn gweithio 1 diwrnod yr wythnos yn y swyddfa, neu fwy os yw'n well gennych. Mae’n bosib y byddwn yn gofyn i chi fynychu’r swyddfa ar ddiwrnodau ychwanegol lle bod angen, er enghraifft cyfarfodydd tîm. Mae'r CMC yn hapus i gefnogi ystod o opsiynau gweithio hyblyg. Ystyrir ceisiadau gweithio hyblyg yn unol â'r polisi. Yn gyfnewid am hyn, byddwch ar eich ennill o fod yn rhan o sefydliad sydd yn wirioneddol wedi ymrwymo i'w bobl. O fewn ein hamgylchedd cyfeillgar, bydd gennych fynediad at amrywiaeth o gyfleoedd dysgu a datblygu a luniwyd i gynorthwyo eich cynnydd parhaus. Rydym yn cynnig pecyn cyflog a buddion deniadol gan gynnwys 15% o bensiwn cyfraniad cyflogwr, 30 diwrnod o wyliau blynyddol a mwy. I ddarganfod mwy cliciwch yma https://jobs.gmc-uk.org/why-join-us.html Mae'r CMC yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi gwneud ymrwymiad cyhoeddus i brosesau a gweithdrefnau sy'n deg, yn wrthrychol, yn dryloyw ac yn rhydd o wahaniaethu. Credwn yn gryf fod amrywiaeth cefndir a phrofiad yn cyfrannu at bersbectif cyfunol ehangach a fydd yn ein harwain yn gyson at fod yn well rheoleiddiwr. Rydym yn gweithio'n galed i gynyddu amrywiaeth ein staff, a hefyd amrywiaeth y rhai rydym yn gweithio gyda nhw lle bynnag y gallwn a byddem yn wir annog ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol i wneud cais.

Jobs Advertisement